Katalogas
Avinžirniai Chick Peas (Kabuli chana), East End, 500g
Prekės ženklas: East End
  • −30%
Avinžirniai Chick Peas, East End
  • Avinžirniai Chick Peas, East End

Avinžirniai Chick Peas (Kabuli chana), East End, 500g

Prekės ženklas: East End

Išvirti lieka tvirti, tačiau lengvai kramtosi. Patiekalams suteikia patrauklią spalvą ir riešutinį skonį. Tinka padažams, sriuboms, salotoms, kariams.

Geriausia iki 2022-10-31

273 €
3,90 €

Nėra lojalumo taškų, nes prekė jau su nuolaida.

Prieinamumas: 1 Vnt.
Prekės kodas: 5018605441024

Išvirti lieka tvirti, tačiau lengvai kramtosi. Patiekalams suteikia patrauklią spalvą ir riešutinį skonį. Tinka padažams, sriuboms, salotoms, kariams.

Vartojimas: Mir­ky­ti (ar­ba dai­gin­ti) avin­žir­niai iš­ver­da ga­na grei­tai. Rei­kia vir­ti ne­sū­dy­ta­me van­de­ny­je. Avinžirniai tin­ka dau­ge­liui sriu­bų. Ga­li­ma šiek tiek dė­ti į ry­žių pa­tie­ka­lus, ypač į plo­vą. Ga­li­ma mai­šy­ti su per­li­nė­mis kruo­po­mis.

Tai vie­ni ver­tin­giau­sių ankš­ti­nių au­ga­lų, ku­riuo­se, anot mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, bal­ty­mų yra tiek pat, kiek jau­tie­no­je ar viš­tie­no­je, dau­giau ne­gu kiau­lie­no­je. Avin­žir­nius ypač ver­ti­na ve­ge­ta­rai. In­di­jo­je avin­žir­nių mil­tai nau­do­ja­mi taip gau­siai kaip mū­suo­se kvie­ti­niai, o sriu­bo­je jie pa­kei­čia mums įpras­tas bul­ves. Ar­ti­mų­jų Ry­tų ša­ly­se avin­žir­nius tri­na į pa­šte­tą, va­di­na­mą hu­mu­su, ar­ba ke­pa mums kot­le­tus pri­me­nan­čius fa­la­fe­lius. Re­gu­lia­riai juos var­to­jant, or­ga­niz­me pa­ste­bi­mai su­ma­žė­ja cho­les­te­ro­lio.

Jie la­bai kie­ti, to­dėl prieš ver­dant bū­ti­na bent 6 va­lan­das pa­mir­ky­ti (geriausia palikti per naktį). Brink­da­mi jie pa­di­dė­ja ko­kius ke­tu­ris kar­tus. Pa­lai­kius 3–4 die­nas (du kar­tus per die­ną nu­plau­nant ir nu­pi­lant van­de­nį), avinžir­niai pra­dės dyg­ti. Dygs­tan­čiuose žir­niuose at­si­ran­da to­kių fer­men­tų ir vi­ta­mi­nų, ku­rių ja­me anks­čiau ne­bu­vo.

Skru­din­ti avin­žir­niai (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus,
ci­na­mo­no laz­de­lės,
drus­kos, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų,
žiups­ne­lio grūs­tos ka­lend­ros.

Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų. Ci­na­mo­no laz­de­lę per­lau­žia­me į ke­lias da­lis ir pa­ke­pi­na­me, kad su­stip­rė­tų kva­pas. Su­be­ria­me grūs­tą ka­lend­rą. Nuo vir­tų avin­žir­nių ge­rai nu­var­vi­na­me skys­tį, su­be­ria­me į kep­tu­vę ir pa­skru­di­na­me, ret­sy­kiais pa­mai­šy­da­mi. Už­be­ria­me drus­kos ir juo­dų mal­tų pi­pi­rų.

Avin­žir­nių troš­ki­nys su dar­žo­vė­mis (receptas):

1 stik­li­nės vir­tų avin­žir­nių,
1 rau­do­no­jo svo­gū­no,
½ rau­do­no­sios pa­pri­kos,
1 ne­di­de­lės mor­kos,
2 šaukš­tų alie­jaus,
ke­lių džio­vin­tų po­mi­do­rų ar­ba šaukš­to po­mi­do­rų pa­stos,
2 šaukš­tų cit­ri­nos sul­čių,
2 skil­te­lių čes­na­ko,
žiups­ne­lio cuk­raus,
žiups­ne­lio ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių,
drus­kos,
sau­jos pet­ra­žo­lių.

Svo­gū­ną smul­kiai su­pjaus­to­me. Kep­tu­vė­je įkai­ti­na­me alie­jų, su­be­ria­me svo­gū­nus su tru­pu­čiu cuk­raus ir pa­ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Po ke­lių mi­nu­čių su­be­ria­me vir­tus avin­žir­nius. Ke­pi­na­me mai­šy­da­mi. Su­be­ria­me ga­ba­lė­liais pjaus­ty­tą pa­pri­ką ir šiau­de­liais su­pjaus­ty­tas mor­kas. Įbe­ria­me ait­rio­sios pa­pri­kos mil­te­lių ir smul­kiai su­pjaus­ty­tus džio­vin­tus po­mi­do­rus ar­ba po­mi­do­rų pa­stą. Įbe­ria­me drus­kos. Kai­ti­na­me pa­mai­šy­da­mi, kol dar­žo­vės su­minkš­tė­ja. Iš­jun­gę ug­nį, už­pi­la­me cit­ri­nos sul­čių, už­be­ria­me smul­kin­to čes­na­ko ir ka­po­tų pet­ra­žo­lių. Iš­mai­šo­me. Ska­nu ir kol šil­ta, ir at­vė­sus.

Kilmės šalis:
Didžioji Britanija
Svoris / Kiekis:
500 g
Receptai

Tahini (sezamų sėklų pastos) padažas

Labai skanios, sočios salotos.
Skaityti plačiau
5 min.
Panašios prekės
Ajurveda24 rekomenduoja
Visos prekės